دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مطالعه اتنوبوتانی گیاهان دارویی بومی منطقه بلومان (استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

محمد مهرنیا؛ زهرا حسینی