درباره نشریه

یکی از زمینه‌های تخصصی در حوزه زیست‌شناسی که هم مغفول مانده است و هم به طبع آن مجلات پژوهشی در این حوزه در داخل کشور یافت نمی‌شود بحث قوم زیست‌شناسی یا Ethnobiology  می‌باشد. این حوزه به ارتباط مستقیم بین انسان و موجودات زنده می‌پردازد و تمرکز و تأکید خود را بر دیدگاه و نظر مردم بومی در بهره‌برداری از موجودات زنده و نحوه تعامل با آن‌ها می‌گذارد.

مجله پژوهش‌های زیست‌ قوم‌شناختی و حفاظت به صورت فصلنامه توسط انتشارات دانشگاه قم منتشر می‌شود و هدف از انتشار این مجله معرفی آخرین یافته‌های علمی استادان و پژوهشگران در جنبه‌های مختلف زیست بوم شناسی و نحوه تعامل جوامع محلی با موجودات زنده می‌باشد.