اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مرتضی یوسف زادی

علوم گیاهی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران

morteza110110gmail.com
0000000349555288

مدیر مسئول

رضا شیخ اکبری مهر

سیستماتیک گیاهی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران

reza.sheikhakbarigmail.com

اعضای هیات تحریریه

منصور ابراهیمی

فیزیولوژی جانوری دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم

mansourfuture.org

علی احسانی

شیمی استاد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه قم، قم

ehsani46847yahoo.com

ابراهیم چراغی

تکوین جانوری استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم

e.cheraghiqom.ac.ir

علی سنبلی

سیستماتیک گیاهی گروه گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
دانشگاه شهید بهشتی

a-sonbolisbu.ac.ir
0000-0001-7303-4488

h-index: 30  

ایمان سوری نژاد

شیلات استاد گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

i_sourinezhadyahoo.com

رضا علیزاده

شیمی دانشیار گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم

r_alizadehqom.ac.ir

فرخ قهرمانی نژاد

سیستماتیک گیاهی استاد گروه آموزشی علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه خوارزمی

fghkhu.ac.ir

شاهرخ کاظم پور اوصالو

سیستماتیک مولکولی و تکامل گیاهی گروه زیست گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

skosaloomodares.ac.ir
021-82884404

پرویز ملک زاده

فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه- دانشگاه قم، بلوار الغدیر، قم

p.malekzadehqom.qc.ir
۰۲۵۳۲۱۰۳۰۸۲

محمود نصراله زاده

شیمی دانشیار گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم

mahmoudnasr81gmail.com