شماره‌های پیشین نشریه

قوم زیست‌شناسی یا Ethnobiology دانشی است که به روابط کاربردی و سودمند بین انسان و موجودات زنده می‌پردازد و تمرکز و تأکید خود را بر دیدگاه و روش‌های مردم بومی در بهره‌برداری از موجودات زنده و نحوه تعامل با آن‌ها می‌گذارد. در واقع ویژگی اساسی این رشته بین رشته ای بودن آن است، چنانکه نظریه و روش هایش را از میان سایر رشته ها از قبیل انسان شناسی، زبانشناسی، گیاه شناسی،  جانورشناسی، بوم شناسی یا زیست بوم شناسی، مطالعات تغذیه و فیتوشیمی اخذ کرده است.

مجله قوم زیست‌شناسی و حفاظت وابسته به دانشگاه قم است که به صورت فصلی منتشر می گردد. تحقیقاتی که در زمینه استفاده از گیاهان و جانوران به عنوان دارو، پوشاک، تغذیه و مباحث فرهنگی، اجتماعی، طب سنتی و همچنین حفاظت از گیاهان و جانوران بومی انجام می شود، در اولویت چاپ در مجله قوم زیست‌شناسی و حفاظت قرار دارند.

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، دی 1402، صفحه 1-70 (زمستان ) 

مروری

لزوم تعیین درجه کیفیت داروهای ترکیبی گیاهی قبل از تجویز

صفحه 61-70

فاطمه نوجوان؛ مجید اصغری؛ فاطمه علی اصل؛ عطیه سادات دانش


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان