مطالعه اتنوبوتانی گیاهان دارویی بومی منطقه بلومان (استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران.

2 کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران.

10.22091/ethc.2024.10592.1024

چکیده

هدف: علم اتنوبوتانی به مطالعه و بررسی چگونگی استفاده افراد یک قوم، فرهنگ و یا ناحیه خاص از گیاهان بومی موجود در آن منطقه می‌پردازد. این مطالعه با هدف جمع‌آوری و شناسایی گونه‌های دارویی منطقه بلومان و معرفی مصارف سنتی و مدرن آن‌ها صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: جمع­آوری و شناسایی گونه‌های دارویی منطقه مورد مطالعه صورت گرفت. استفاده­های سنتی و کاربردهای آن‌ها در طب مدرن، از طریق انجام مصاحبه­ و مطالعه منابع معتبر علمی استخراج شد. برای تعیین اهمیت گونه­های دارویی از روش کمّی: ارزش استفاده (Use Value=UV) استفاده شد.
نتایج: فهرستی از فلور و گیاهان دارویی منطقه تهیه شد. در این پژوهش، 53 گونه دارویی جمع­آوری و شناسایی شد که به 22 خانواده و 49 جنس تعلق داشتند. در بین گونه­های شناسایی شده، 22 گونه دارویی دارای بالاترین ارزش استفاده مشخص (UV) شد. آویشن یا ازگوئه (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen)، بن­سُر یا سُرپا (Allium jesdianum Boiss.)، از گونه­های دارای بیشترین ارزش استفاده بودند. فهرستی از نام علمی، نام محلی و عمومی، مقادیر UV و کاربرد آن در طب سنتی و مدرن گونه­های شناخته شده تهیه شد.
نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر دانش بومی غنی در زمینه گیاهان دارویی در منطقه مورد مطالعه بود. یافته­های به دست آمده از دانش گیاه­درمانی افراد بومی منطقه و تجربیات آن‌ها در طب سنتی و مقایسه با پژوهش‌های جدید درباره این گونه­ها، بسیاری از مصارف سنتی و باورهای بومی را تأیید می­کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات