فرم‌های ارسال مقاله

نویسندگان گرامی لازم است هم زمان با ارسال مقالات، فرم تعهدنامه و فرم تعارض نویسندگان را نیز تکمیل و از طریق سامانه ارسال نمایند. فایل این فرمها در لینکهای زیر قابل دانلود می باشد. 

فرم تعهد نویسندگان

فرم تعارض منافع