اهداف و چشم انداز

چاپ مقالات علمی- پژوهشی، علمی مروری و علمی ترویجی در محورهای زیر:

  • دانش سنتی و بومی استفاده از گیاهان و جانوران
  • تاریخچه استفاده سنتی از گیاهان و جانوران
  • مباحث مذهبی، فرهنگی و اجتماعی طب سنتی
  • حفاظت از گیاهان و جانوران بومی