اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا شیخ اکبری مهر

سیستماتیک گیاهی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران

reza.sheikhakbarigmail.com
0000-0002-0725-4463

سردبیر

مرتضی یوسف زادی

علوم گیاهی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران

morteza110110gmail.com
0000000349555288

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم چراغی

سلولی و تکوین جانوری دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم

e.cheraghiqom.ac.ir
0000-0003-4765-5218

علی سنبلی

سیستماتیک گیاهی گروه گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
دانشگاه شهید بهشتی

a-sonbolisbu.ac.ir
0000-0001-7303-4488

h-index: 30  

ایمان سوری نژاد

شیلات استاد گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

i_sourinezhadyahoo.com

شاهرخ کاظم پور اوصالو

سیستماتیک مولکولی و تکامل گیاهی گروه زیست گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

skosaloomodares.ac.ir
021-82884404

پرویز ملک زاده

فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه- دانشگاه قم، بلوار الغدیر، قم

p.malekzadehqom.qc.ir
۰۲۵۳۲۱۰۳۰۸۲

عاطفه امیراحمدی

سیستماتیک گیاهی دانشیار، دانشگاه دامغان

a.amirahmadidu.ac.ir
0000-0001-9808-8386

فریده عطار

سیستماتیک و اکولوژی گیاهی استاد دانشکده زیست شناسی ، دانشگاه تهران

faridehattarut.ac.ir

محسن شهریاری مقدم

زیست شناسی دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

mohsen.mshahriarigmail.com
0000-0002-6545-6215

احمدرضا محرابیان

سیستماتیک و اکولوژی گیاهی دانشیار، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

mehrabian.pegmail.com
0000-0001-6633-3092

مصطفی عبادی

سیستماتیک و اکولوژی گیاهی دانشیار، دانشگاه شهید مدنی

ebadi2023yahoo.com
0000-0003-1123-7102

نادر چاپارزاده

زیست شناسی گیاهی استاد، دانشگاه شهید مدنی

nchaparazaruniv.ac.ir
0000-0002-7269-6858