بررسی کاربرد دارویی کتان سفید (Linum album Kotschy ex Bois) در طب سنتی و طب جدید و افزایش برخی ترکیبات دارویی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، فیزیولوژی گیاهی، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22091/ethc.2024.10588.1022

چکیده

هدف: در سال‌های اخیر توجه زیادی به گیاهان دارویی شده است. علاوه بر طب سنتی، در پزشکی مدرن نیز استفاده از گیاهان دارویی روبه افزایش است. بسیاری از ترکیبات فعال موجود در گیاهان دارویی به عنوان مولکول‌های اولیه برای ساخت داروها مورد استفاده قرار می‌گیرند.کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) گیاهی علفی از تیره کتان و یکی از گونه‌های بومی ایران است که دارای پودوفیلوتوکسین و ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی می‌باشد. پودوفیلوتوکسین، لیگنانی است که در گونه‌های گیاهی معدودی حضور دارد و به دلیل خواص ضد سرطانی اهمیت دارویی زیادی پیدا کرده است. همچنین ترکیبات فنلی و فلاونوئیدها عوامل آنتی اکسیدانی قوی هستند. دست ورزی محیط‌های کشت سلولی با محرک‌های زیستی به ویژه استفاده از قارچ‌های مختلف و اجزای آنها، یکی از راهکارهای مهم جهت القای متابولیسم ثانوی و تولید متابولیت‌های ارزشمند دارویی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق از محیط فیلترشده قارچ فوزاریوم (غلظت 1 درصد حجمی) به عنوان محرک در کشت سلولی کتان سفید استفاده شد. سپس میزان پودوفیلوتوکسین با دستگاه کروماتوگرافی مایع با فشار زیاد (HPLC) و میزان فنل کل، فلاونوئید و فلاونول با اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد.
نتایج: نتایج نشان داد که میزان این ترکیبات در اثر استفاده از محرک افزایش یافته است. نتیجه‌گیری:این محرک با گذشت زمان، پاسخ‌های دفاعی سلول‌ را القا نموده و منجر به تولید بیشتر فنل کل، فلاونول، فلاونوئیدها و پودوفیلوتوکسین می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات