نویسنده = مسعود قاسمی
قوم گیاهشناسی و حفاظت درون شیشه ای آویشن شیرازی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-9

زیبا بختیار؛ مسعود قاسمی؛ محمدحسین میرجلیلی