کلیدواژه‌ها = اقوام کوچنده
بررسی و مقایسه اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی مورد استفاده اقوام کوچنده در استان کرمان

دوره 1، شماره 3، فروردین 1403، صفحه 1-15

علی اکبر کریمیان؛ هادی فاطمی؛ اصغر مصلح آرانی