کلیدواژه‌ها = زاگرس
مطالعه اتنوبوتانی گیاهان دارویی بومی منطقه بلومان (استان لرستان)

دوره 1، شماره 4، تیر 1403، صفحه 1-21

محمد مهرنیا؛ زهرا حسینی