نویسنده = ریحانه صابری پیروز
نقش پوشش گیاهی در حفاظت از تنوع زیستی خاک (مطالعه موردی جنگل‌های هیرکانی)

دوره 1، شماره 3، فروردین 1403، صفحه 65-80

ریحانه صابری پیروز؛ فراهم احمدزاده