نویسنده = زیبا بختیار
قوم گیاهشناسی و حفاظت درون شیشه ای آویشن شیرازی

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 1-9

زیبا بختیار؛ مسعود قاسمی؛ محمدحسین میرجلیلی