کلیدواژه‌ها = اتنوبوتانی
بررسی و مقایسه اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی مورد استفاده اقوام کوچنده در استان کرمان

دوره 1، شماره 3، فروردین 1403، صفحه 1-15

علی اکبر کریمیان؛ هادی فاطمی؛ اصغر مصلح آرانی


اتنوبوتانی، حفاظت و توسعه پایدار

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 10-20

مژگان لارتی؛ احمدرضا محرابیان؛ خدیجه عرب سلمانی؛ علی سروی؛ مائده علائی فر