کلیدواژه‌ها = حفاظت
اتنوبوتانی، حفاظت و توسعه پایدار

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 10-20

مژگان لارتی؛ احمدرضا محرابیان؛ خدیجه عرب سلمانی؛ علی سروی؛ مائده علائی فر