دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 1-70 (پاییز ) 

مقاله پژوهشی

قوم گیاهشناسی و حفاظت درون شیشه ای آویشن شیرازی

صفحه 1-9

زیبا بختیار؛ مسعود قاسمی؛ محمدحسین میرجلیلی


اتنوبوتانی، حفاظت و توسعه پایدار

صفحه 10-20

مژگان لارتی؛ احمدرضا محرابیان؛ خدیجه عرب سلمانی؛ علی سروی؛ مائده علائی فر


مروری

مطالعه شیمی اثر سدیم کلرید در پیشگیری و درمان ویروس کرونا: مرور اصولی

صفحه 32-43

ابراهیم هنرمند؛ نیما دیوانی؛ سید محمد امین سادات اشکور؛ محمد رضا ستاری؛ احمد شرفی