موضوعات = حفاظت
نقش پوشش گیاهی در حفاظت از تنوع زیستی خاک (مطالعه موردی جنگل‌های هیرکانی)

دوره 1، شماره 3، فروردین 1403، صفحه 65-80

ریحانه صابری پیروز؛ فراهم احمدزاده


مدیریت ریسک سیلاب شهری، راهکاری بر حفاظت از زیست بوم‌ها (مطالعه موردی: شهر اراک)

دوره 1، شماره 2، دی 1402، صفحه 38-50

محمود قدبیگی؛ حمید مظاهری؛ هما شفیعی؛ مهدی مردیان


قوم گیاهشناسی و حفاظت درون شیشه ای آویشن شیرازی

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 1-9

زیبا بختیار؛ مسعود قاسمی؛ محمدحسین میرجلیلی


اتنوبوتانی، حفاظت و توسعه پایدار

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 10-20

مژگان لارتی؛ احمدرضا محرابیان؛ خدیجه عرب سلمانی؛ علی سروی؛ مائده علائی فر